REGLEMENT & STATUTEN

Hieronder leest u het reglement van onze vereniging.

Reglement  (Jong)  Havenvereniging  Rotterdam       

Artikel  1   Algemeen

• Dit  reglement  regelt  de  rechtsbetrekking  tussen  Havenvereniging  Rotterdam,  hierna   steeds  “Vereniging” enerzijds  en haar leden,  en  eventueel  andere  partijen  met  wie   dit  reglement  wordt  overeengekomen,  anderzijds.  Met  dit  reglement  wordt  onder   meer  beoogd  de  verplichtingen  en  aansprakelijkheden  van  de  Vereniging  enerzijds   en  haar  leden  anderzijds  vast  te  leggen.

• Het  reglement  prevaleert  te  allen  tijde,  tenzij  in  een  separaat  document  tussen  de   Vereniging  en  haar  leden  uitdrukkelijk  anders  wordt  bepaald.

• Voor  zover  enige  bepaling  uit  dit  reglement  nietig  of  vernietigbaar  is,  zullen  partijen   een  regeling  overeenkomen  die  tot  min  of  meer  hetzelfde  gevolg  leidt  als  de  nietige   of  vernietigde  regeling.  De  overige  bepalingen  zullen  in  stand  blijven.

• Het  reglement  is  opgesteld  in  de  Nederlandse  taal.  Voor  zover  een  vertaling  is   gemaakt  in  een  andere  taal,  zal  de  Nederlandse  tekst  te  allen  tijde  prevaleren.

Artikel  2   Rechtskeuze  en  rechtsmacht  

• Alle  geschillen  tussen  de  Vereniging  en  haar  leden  of  iedere  andere  partij  op  welke rechtsverhouding  dit  reglement  van  toepassing  is  verklaard,  worden  beheerst  door   Nederlands  recht.  Enkel  de  Rechtbank  Rotterdam  is  bevoegd  om  over  enig  geschil  te   oordelen.

Artikel  3   Definities     

• Vereniging

Havenvereniging  Rotterdam,  zijnde  een  Vereniging,  statutair  gevestigd  te  Rotterdam,   geregistreerd  in  de  registers  van  de  Kamer  van  Koophandel  onder  nummer   40341231.

• Jong  Havenvereniging

Een  afdeling  van  de  vereniging,  hierna  steeds  “de  Afdeling”.  Daar  waar  hierna   Vereniging  staat  wordt  ook  steeds  de  Afdeling  bedoeld.

• Bestuur

Met  bestuur  wordt  hier  in  beginsel  bedoeld  het  bestuur  van  de  Vereniging.  Voor   perikelen  die  specifiek  de  leden  van  de  Afdeling  aangaan,  zal  met  het  bestuur  steeds 2  tevens  bedoeld  worden  het  bestuur  van  de  Afdeling.  Te  allen  tijde  is  echter  steeds  de   Vereniging  de  partij  met  wie  een  rechtsbetrekking  wordt  aangegaan  en  die  uit  dien   hoofde  aansprakelijk  is.  Dit  ontneemt  de  Afdeling  niet  de  bevoegdheid  om  namens   de  Vereniging  (op  eigen  naam)  rechtsbetrekkingen  aan  te  gaan  die  de  Afdeling   betreffen,  alsmede  om  gelden  uit  hoofde  van  die  rechtsbetrekkingen  te  incasseren   dan  wel  nakoming  af  te  dwingen  van  verplichtingen  uit  dien  hoofde.

• Leden

De  leden  als  genoemd  in  artikel  3  van  de  statuten  van  de  Vereniging.  Met  leden   wordt  in  dit  reglement  tevens  bedoeld  de  partij  met  wie  de  Vereniging  een   rechtsbetrekking  is  aangegaan  onder  toepasselijkheid  van  dit  reglement.

• Schriftelijk
Met  schriftelijk  wordt  zowel  communicatie  per  post  als  per  fax  en  e-­‐mail  bedoeld alsmede  communicatie  via  de  respectieve  websites  van  de  Vereniging.

Artikel  4   Lidmaatschap    

Artikel  4.1   Aanmelding  als  lid   

• Het  lidmaatschap  vangt  aan  eerst  nadat  de  Vereniging  een  inschrijving  voor  het   lidmaatschap  heeft  geaccepteerd.  Eerder  is  er  geen  sprake  van  lidmaatschap.      • Aanmelding  als  lid  vindt  slechts  schriftelijk  plaats  via  het  inschrijfformulier  op  de   respectieve  websites  www.havenverenigingrotterdam.nl  of   www.jonghavenvereniging.nl.  Het  staat  de  secretaris  van  de  Vereniging  vrij  om   leden  in  een  andere  categorie  in  te  delen  dan  de  categorie  waarop  ze  zichzelf  hebben   ingeschreven  indien  ze  qua  leeftijd  en  /  of  arbeidsstatus  in  aanmerking  komen  voor   een  andere  categorie.  Een  indeling  als  bedrijfslid  geschiedt  altijd  enkel  en  alleen  op   initiatief  en  akkoord  van  het  inschrijvende  lid  alsmede  (de  daartoe  bevoegde  van)   het  respectieve  bedrijf.

Artikel  4.2   Einde  lidmaatschap   

• Het  lidmaatschap  eindigt  door:

– Schriftelijke  opzegging  door  het  lid.
Opzegging  van  het  lidmaatschap  van  de  Afdeling   geschiedt  enkel  via  de  e-mail  van  de  Afdeling  of  het  contactformulier  op  de  website.   De  Afdeling  behoudt  zich  het  recht  voor  om  opzeggingen  die  op  andere  wijze  zijn   binnengekomen  naast  zich  neer  te  leggen.  Het  is  steeds  aan  het  lid  om  te  bewijzen   dat  een  opzegging  door  de  Vereniging  is  ontvangen.
– Opzegging  door  de  Vereniging.
Deze  kan  geschieden  wanneer  het  lid  heeft  opgehouden  aan  de  vereisten  voor  het  lidmaatschap  bij  de  statuten  gesteld  te   voldoen,  wanneer  hij  zijn  verplichtingen  jegens  de  Vereniging  niet  nakomt,  alsook   wanneer  redelijkerwijs  van  de  Vereniging  niet  gevraagd  kan  worden  het   lidmaatschap  te  laten  voortduren.
– Onmiddellijke  ontzetting.
Deze  kan  alleen  worden  uitgesproken  wanneer  het  lid  in   strijd  met  de  statuten,  reglementen  of  besluiten  der  Vereniging  handelt,  of  de   Vereniging  op  onredelijke  wijze  benadeelt.  De  ontzetting  geschiedt  door  het  bestuur.
– Opzegging  namens  de  Vereniging  geschiedt  door  het  bestuur.
– De  dood  van  het  lid.
Het  lidmaatschap  is  persoonlijk  en  gaat  niet  op  de  erven  over.
– Als  de  Vereniging  ophoudt  te  bestaan.

Artikel  4.3   Boekjaar   

• Wanneer  het  lidmaatschap  in  de  loop  van  een  boekjaar  eindigt,  blijft  desalniettemin   de  jaarlijkse  bijdrage  voor  het  geheel  verschuldigd.  Het  lidmaatschap  kan   onmiddellijk  worden  beëindigd  indien  van  de  Vereniging  of  van  het  lid  redelijkerwijs   niet  gevergd  kan  worden  het  lidmaatschap  te  laten  voortduren.  Bij  een  dergelijke   beëindiging  die  voor  risico  van  het  lid  komt,  blijft  eveneens  de  bijdrage  voor  het   boekjaar  verschuldigd.

• Voorts  kan  een  lid  zijn  lidmaatschap  met  onmiddellijke  ingang  opzeggen  binnen  een   maand  nadat  hem  een  besluit  tot  ontzetting  van  de  Vereniging  in  een  andere   rechtspersoon  of  tot  fusie  of  tot  splitsing  is  medegedeeld.    In  dat  geval  is  hij  geen   verdere  bijdrage  verschuldigd  dan  het  bedrag  verschuldigd  tot  aan  opzegging.

• Een  lid  is  niet  bevoegd  door  opzegging  van  zijn  lidmaatschap  een  besluit  waarbij  de   verplichtingen  van  de  leden  van  geldelijke  aard  zijn  verzwaard,  te  zijnen  opzichte  uit   te  sluiten.

• Van  een  besluit  tot  opzegging  van  het  lidmaatschap  door  de  Vereniging  op  de  grond   dat  redelijkerwijs  van  de  Vereniging  niet  gevergd  kan  worden  het  lidmaatschap  te   laten  voortduren  en  van  een  besluit  tot  ontzetting  uit  het  lidmaatschap  staat  het  lid   binnen  een  maand  na  de  ontvangst  van  de  kennisgeving  van  het  besluit  beroep  open.   Het  lid  wordt  daartoe  ten  spoedigste  schriftelijk  van  het  besluit  met  opgave  van   redenen  in  kennis  gesteld.  Gedurende  de  beroepstermijn  en  hangende  het  beroep  is   het  lid  geschorst.  Dat  beroep  wordt  schriftelijk  ingediend  en  wordt  gericht  aan  het   bestuur.  Indien  het  lid  het  niet  eens  is  met  het  daarop  volgend  besluit  van  het   bestuur,  kan  het  lid  binnen  een  maand  na  verzending  van  het  besluit  door  het   bestuur,  nader  beroep  aantekenen  op  de  Algemene  Vergadering.  Afhankelijk  van  het   moment  in  het  jaar  waarop  het  besluit  door  het  bestuur  is  verzonden  en  het  moment   waarop  beroep  wordt  aangetekend,  kan  een  bijzondere  algemene  vergadering   worden  gepland  indien  van  het  lid  niet  kan  worden  gevergd  dat  deze  de  jaarlijkse   Algemene  Vergadering  afwacht.

Artikel  5     Betalingen  en  facturering     

Artikel  5.1   Betalingen     

• De  bijdrage  voor  het  lidmaatschap  staat  op  de  respectieve  websites  van  de   Vereniging  vermeld.  Dit  bedrag  kan  door  bij  algemene  vergadering  worden   gewijzigd.  Van  een  wijzigingsbesluit  zullen  leden  schriftelijk  op  de  hoogte  worden   gesteld.

• De  bijdrage  voor  het  lidmaatschap  dient  binnen  de  termijn  vermeld  op  de  door  de   Vereniging  aan  het  lid  verzonden  factuur,  te  worden  voldaan.  Het  lid  is  verplicht   ervoor  zorg  te  dragen  dat  de  Vereniging  bekend  is  met  de  juiste  contactgegevens,   inclusief  postadres.  Bij  gebreke  van  tijdige  betaling  en  na  verzending  van  een  drietal   herinneringen  om  alsnog  het  lidmaatschap  te  voldoen,  zal  het  lidmaatschap  worden   beëindigd.  Het  te  betalen  bedrag  blijft  te  allen  tijde  verschuldigd.

• Bij  gebreke  van  tijdige  betaling  is  de  Vereniging  gerechtigd  de  factuur  te  verhogen   met  €  40,00  administratiekosten.  Indien  een  derde  voor  de  incasso  moet  worden   ingeschakeld,  zal  de  factuur  verder  worden  verhoogd  met  ten  minste  15%   incassokosten.  De  werkelijke  ge-­ en  buitengerechtelijke  kosten  zijn  hiernaast  steeds   door  het  lid  verschuldigd.  Tevens  zal  bij  het  uitblijven  van  betaling  of  bij  late   betalingen  de  factuur  steeds  met  de  wettelijke  (handels)rente  worden  verhoogd,   vanaf  een  dag  na  einde  betaaltermijn.

• Andere  bedragen  verschuldigd  aan  de  Vereniging  en  voor  welke  vorderingen  dit   reglement  eveneens  van  toepassing  is  verklaard,  zoals  sponsorgelden,  excursie-­‐/   evenement  kosten  en  dergelijke  dienen  ook  binnen  de  daartoe  in  de  factuur   vermelde  termijn  te  worden  voldaan  bij  gebreke  waarvan  eveneens  geldt  dat  na  drie   herinneringen  het  bedrag  kan  worden  verhoogd  met  €  40,00  administratiekosten  en   bij  uitbesteding  van  incasso  aan  een  derde  met  15%  incassokosten.  Steeds  zal  de   factuur  ook  met  de  wettelijke  (handels)rente  worden  vermeerderd  vanaf  een  dag  na   einde  van  de  betaaltermijn.

Artikel  5.2   Facturering  aan  Vereniging   

• Facturering  geschiedt  steeds  op  naam  van  de  Vereniging  ook  waar  het  diensten  ten   behoeve  van  de  Afdeling  betreft.  Facturering  dient  steeds  digitaal  (per  e-­‐mail)  te   geschieden.  De  Vereniging  behoudt  zich  het  recht  voor  facturen  die  niet  digitaal   worden  aangeleverd  niet  te  betalen.  Op  de  factuur  moeten  de  gegevens  vermeld   staan  zoals  aangegeven  op  de  website  www.belastingdienst.nl,  zoals  onder  meer:

– volledige  naam  van  de  (rechts)persoon  die  de  dienst  of  zaak  levert  en  het  feitelijk   adres  (postbusadres  is  niet  voldoende)
– idem  voor  wat  betreft  de  gegevens  van  de  Vereniging
– Kvk-­‐nummer  van  de  partij  die  de  dienst  of  zaak  levert
– BTW-­‐nummer  (indien  van  toepassing)
– Bedrag  van  de  factuur
– BTW-bedrag  en  percentage    separaat  (indien  van  toepassing)
– Specificatie  van  de  geleverde  zaak  of  dienst
– Een  uniek  volgnummer
– Datum  uitreiking  factuur
– Datum  levering  /  verrichten  prestatie   –
– Betaaltermijn  (30  dagen  tenzij  anders  overeengekomen)

Indien  de  hiervoor  vermelde  gegevens  ontbreken  is  de  Vereniging  niet  gehouden  de   factuur  te  voldoen.

Artikel  6   Aansprakelijkheid     

• De  aansprakelijkheid  van  de  Vereniging  is  te  allen  tijde  beperkt  tot  ofwel  €  25.000,   ofwel  het  bedrag  dat  onder  de  verzekering  van  de  Vereniging  wordt  uitgekeerd   indien  dat  bedrag  hoger  uitvalt  dan  het  bedrag  ad  €  25.000,-­‐.

• De  Vereniging  is  nooit  aansprakelijk  voor  schade  die  een  lid  lijdt  al  dan  niet   veroorzaakt  tijdens  of  ten  gevolge  van  deelname  aan  een  door  de  Vereniging   georganiseerde  activiteit  of  tijdens  of  ten  gevolge  van  een  activiteit  waarvoor  de   Vereniging  de  deelname  heeft  gefaciliteerd.  Dit  is  slechts  anders  indien  de  specifieke   schade  veroorzaakt  is  door  de  bewuste  roekeloosheid  of  opzet  van  (leden  van)  het   bestuur  van  de  Vereniging.

Artikel  7      Deelname  activiteiten     

• Enkel  het  bestuur  kan  bepalen  welke  leden  van  de  Vereniging  aan  een  activiteit  van   de  Vereniging  kunnen  deelnemen.

• Het  bestuur  bepaalt  ook  of  introducees  welkom  zijn  en  onder  welke  voorwaarden   alsmede  of  deelname  aan  de  activiteit  betalend  is  of  niet.

• Leden  worden  geacht  zich  tijdens  evenementen  te  gedragen  zoals  in  het   maatschappelijk  verkeer  betamelijk  wordt  geacht. Het  bestuur  behoudt  zich  het   recht  voor  om  een  lid  dat  zich  naar  het  oordeel  van  het  bestuur  onbehoorlijk   gedraagt  van  een  evenement  te  doen  verwijderen  en  uit  te  sluiten  van   vervolgevenementen.  Tevens  kan  dientengevolge  en  ter  beoordeling  van  het  bestuur   van  de  Vereniging  het  lidmaatschap  van  een  lid  worden  opgezegd  dan  wel  kan  deze   worden  ontzet  uit  de  Vereniging.

• Klachten  over  derden  betrokken  bij  (de  organisatie  van)  activiteiten  (waaronder   bijvoorbeeld  horecapersoneel)  dienen  enkel  aan  bestuursleden  te  worden   voorgelegd.

• Tenzij  anders  bepaald  mag  een  lid  van  de  Afdeling  slechts  eenmalig  een  introducé   voorstellen  op  een  evenement.  De  introducé  dient  ook  te  worden  aangekondigd  en   zal  enkel  aan  vervolgactiviteiten  deel  kunnen  nemen  als  hij  of  zij  inmiddels  als  lid  is   ingeschreven.  Het  negeren  van  deze  regel  maakt  het  lid  dat  de  introducé  heeft   voorgesteld  hoofdelijk  aansprakelijk  voor  het  lidmaatschapsgeld.

• De  gedragsregels  die  tijdens  evenementen  voor  de  leden  gelden,  gelden  mutatis   mutandis  voor  introducees,  waarbij  een  hoofdelijke  aansprakelijkheid  geldt  voor  het   lid  dat  de  introducé  heeft  voorgesteld.

Artikel  8     Statuten     

• Van  toepassing  zijn  ook  steeds  de  laatst  geldende  statuten  van  de  Vereniging.  De   inhoud  van  de  statuten  is  te  vinden  op  de  website  www.havenvereniging.nl  alsmede   www.jonghavenvereniging.nl.  In  het  geval  van  discrepantie  of  onduidelijkheid   prevaleert  dit  reglement.