Quick Port Scan 2018 terugblik

De Rotterdamse haven in vogelvucht. Met 14 boeiende sprekers en een bont gezelschap aan deelnemers. Deze editie was óók weer een succes. Ben jij er volgend jaar bij? Houd 10 april 2019 alvast vrij in de agenda!

Bekijk het fotoboek onderaan op deze pagina!

AVG en de Havenvereniging Rotterdam

Ook de Havenvereniging Rotterdam heeft onlangs de privacyverklaring van de aangepast, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is geworden. Wij hebben, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig. Graag informeren wij u hierover.

Leest u hieronder onze privacyverklaring

In het kort zijn de belangrijkste punten:

* AVG
Onze nieuwe privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan.

* Transparant
We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.

* Uw rechten
U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Indien u geen e-mail wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@havenverenigingrotterdam.nl

Alle medewerkers van de Havenvereniging Rotterdam zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden. We zijn in het proces verwerkersovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen te implementeren en te actualiseren.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacybeleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@havenverenigingrotterdam.nl


Privacy verklaring Havenvereniging Rotterdam

Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, leden, commissieleden, sollicitanten en overige relaties. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Wij hebben maatregelen genomen en zijn in het proces om verdere maatregelen te nemen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

Persoonsgegevens
Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid. De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn:
• We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering overeenkomst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).
• We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
• Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
• We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
• We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
• We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens.
Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Havenvereniging Rotterdam statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Noordzeeweg 6, 3182 ML Rozenburg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Welke type persoonsgegevens verwerken we?
• Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, werk- of thuisadres, telefoonnummer, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht).
• Cookies (zie hieronder).
• Gebruikersnaam en blackbox WebNL
• De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt, uw functienaam of functietitel.
• Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuur- en afleveradressen en creditcarddetails, wanneer u diensten of producten van ons afneemt.
• Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
• Alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt.

Nadere informatie over cookies
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u verzonden/opgenomen zonder dat u daarmee heeft ingestemd. Op de website van de Havenvereniging Rotterdam worden cookies geplaatst. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die informatie bevatten en die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en wordt alleen toegepast om het gebruik van de website van de Havenvereniging Rotterdam voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar. Er wordt gebruikgemaakt van twee soorten cookie-instellingen:

1) Strikt noodzakelijk
De bezoeker geeft hiermee toestemming om:
• logingegevens te onthouden;
• beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
• te onthouden wat er in de winkelwagen zit;
• te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen.

2) Social media
Via deze cookies geeft de Havenvereniging Rotterdam u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via social media buttons. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy statements van LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze informatie wijzigt geregeld, de Havenvereniging Rotterdam heeft hier geen invloed op.

De bezoeker geeft hiermee toestemming om:
• logingegevens te onthouden;
• beveiliging te garanderen wanneer ingelogd;
• te onthouden hoever de bezoeker is met bestellen;
• surfgedrag op de website te monitoren, wat inzicht geeft in wat leden belangrijk vinden (dit is niet herleidbaar naar een IP-adres);
• de mogelijkheid te bieden om pagina’s te delen met sociale netwerken.

Havenvereniging Rotterdam plaatst zelf geen tracking cookies op de website. Maar als u gebruikmaakt van de social media cookies, kunnen derde partijen deze wel plaatsen.

Hoe gebruiken we die informatie en op basis waarvan doen we dat?
We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen:

• Voor relatiebeheer, marketing, ledenadministratie en servicedoeleinden (u te informeren over de laatste nieuwtjes over de Havenvereniging en relevante diensten)

• Om een adequate klantenadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren.

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:
• De uitvoering van overeenkomsten met onze leden.
• Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen.
• Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze leden te kunnen (blijven) verlenen.
• Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken en om onze relaties.
• Het behartigen van uw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen.

De Havenvereniging Rotterdam gebruikt contactgegevens van zijn leden voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de e-mailberichten altijd afmelden door een e-mail te sturen aan info@havenverenigingrotterdam.nl

Met wie delen we deze informatie?
De Havenvereniging Rotterdam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de vereniging daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij gebruiken uw gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor u zijn of om advertenties te laten aansluiten bij uw interesses.

Het kan voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant en onze juridische en financiële adviseurs, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van door de Havenvereniging Rotterdam verstrekte opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij ten aanzien van de vereniging vervullen.

Havenvereniging Rotterdam heeft met alle partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van de Havenvereniging Rotterdam en deze privacyverklaring.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mammoet bezoek

En natuurlijk heeft ‘opa’ Jan van Wees aan het eind van de trip de hele grope op de foto gezet. Iedereen heeft het ontzettend naar zijn zijn gehad! En daar doet hij het dan ook iedere keer voor!