Zekiye Yilmaz is Jong Haventalent 2013

,,Een hoog salaris zie ik niet als belangrijk argument om jongeren mee de haven in te trekken. Plezier hebben in je werk is veel belangrijker en dat kan in de haven voor iedereen.” De 23-jarige Zekiye Yilmaz, werkzaam bij Evergreen, liet zich tijdens de finale van Jong Haventalent 2013 op 25 april niet uit het veld slaan door de jury. Zij ziet een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd als havenambassadeur voor allochtone jongeren.

“De meeste logistieke en havengerelateerde bedrijven zitten in en rond Rotterdam. Bij die bedrijven zijn veel vacatures, terwijl Rotterdam enorm veel jongeren heeft. Het lijkt me logisch dat we proberen die vactures op te vullen met Rotterdammers en dat we niet in Groningen gaan zoeken,” verklaarde ze haar standpunt.

De drie sterke finalisten lieten tijdens de finale van Jong Haventalent 2013 flink van zich horen. Lisette van der Pijl, zelf actief gebruiker van sociale media, zette in op nut en noodzaak van de ‘haven 2.0’: sociale media inzetten om het verhaal van de haven een enorm bereik te geven. Finalist Mariëlla Priem zocht het in een iets andere hoek. Samenwerking tussen alle bedrijven en instellingen in de haven om jongeren aan de haven te binden, was de kern van haar boodschap.

De jury, onder voorzitterschap van Havenman van het Jaar 2012 Ard Jan Kooren, had het er maar zwaar mee. Het juryberaad, dat flink uit de planning liep, leverde uiteindelijk unaniem een winnaar op. ,,We hebben er als jury alle vertrouwen in dat Zekiye haar rol als ambassadeur uitstekend kan vervullen. Haar sterke mening steekt ze niet onder stoelen of banken, ze weet wat ze wil. Zij voldoet volgens ons uitstekend aan de twee belangrijkste eigenschappen van een Jong Haventalent: enthousiast en ambitieus, en daarnaast goed in staat om dat enthousiasme over te brengen,” zo verwoordde Ard Jan Kooren de overwegingen van de jury.

Naast deze lovende woorden ontving Zekiye uit handen van wethouder Jeannette Baljeu een iPad mini waarmee zij het twitter- en facebookaccount van Jong Haventalent actief houdt. SS Rotterdam bood haar een overnachting en een vergaderarrangement aan. Jacob Bac, Jong Haventalent 2012, overhandigde bij het overdragen van de titel aan Zekiye een schitterende havenfoto.

Alle drie de finalisten hebben daarnaast een levenslang gratis lidmaatschap aangeboden gekregen van Jong Havenvereniging en Havenvereniging Rotterdam, initiatiefnemer van de verkiezing tot Jong Haventalent. Veel tijd om daarvan te genieten had Zekiye gisteren niet. ,,Ik moet morgenochtend heel vroeg weer aan het werk en dat gaat nu even voor. Maar bij de eerstvolgende gelegenheid gaan we het vieren,” beloofde het nieuwe Jong Haventalent.

Nieuw land op aarde. Maasvlakte 2

Uitnodiging
U bent van harte welkom bij de opening en borrel met hapje op de expositie van Colle op vrijdag 14 juni 2013 (16.00 tot 18.30 uur).

NIEUW LAND OP AARDE. MAASVLAKTE 2
in gastatelier 2 van de fabriek, Stichting Kunst & Complex
Keileweg 26, 3029 BT  Rotterdam

Colle is kunstenares en maakt industrielandschappen. Velen van u zullen haar kennen als lid van de Havenvereniging ROtterdam en het fotograferen tijdens excursies met onze Vereniging.

U bent van varte uitgenodigd om u aan te melden voor de opening van de expositie. Aanmelden graag via info@colle.nu onder vermelding van ‘Havenvereniging Rotterdam’ en uw naam. Omdat er maar beperkt toegang is, krijgt u een bevestiging als u op de gastenlijst geplaatst bent.

Wilt u Colle eenmalig sponsoren voor de kosten van deze expositie?* Dan krijgt u er ook iets voor terug! Wanneer u een bijdrage doet van € 30,- vóór 12 mei a.s. dan ligt er op de opening een kunstobject van Maasvlakte 2 van 21 x 15 x 4,5 cm van Colle voor u klaar. Er is op de opening ook gelegenheid om werk te kopen; vanaf € 48,-

* Bij sponsoring wordt u vanzelf op de gastenlijst voor de opening geplaatst.
Voor 12 mei kunt u dan € 30,- overmaken t.n.v. C. Maurits, op rekening 64.26.85.290 onder vermelding van ‘Havenvereniging Rotterdam’ en uw naam.

Gelijktijdig is er ook werk van Colle te zien in het Haags Gemeentemuseum van 8 juni t/m 15 september 2013. Bezoekerstijden: zaterdag/zondag 14.00 – 16.30 uur en op afspraak: 0622 46 72 02.

 

Statutenwijziging

Concept d.d. 12 april 2013
Deze tekst is tevens te downloaden als PDF, onderaan de ALV-pagina bij Agenda.

Heden, […] tweeduizend dertien, verscheen voor mij,
mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam:
mr. […], werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te […] op […].
De comparante verklaarde dat de algemene vergadering van Havenvereniging Rotterdam, een vereniging, statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 3181 ML Rozenburg (Zuid-Holland), Noordzeeweg 6, handelsregisternummer: 40341231) (de “Vereniging”), in een algemene vergadering gehouden te Rotterdam op […] tweeduizend dertien besloten heeft om de statuten van de Vereniging integraal te wijzigen.
Een kopie van de notulen van voornoemde vergadering (de “Notulen”) zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op negenentwintig april negentienhonderd zevenenzeventig voor mr. R.P. Voogd, destijds notaris te Rotterdam.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, de statuten van de Vereniging bij deze als volgt integraal te wijzigen:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.1 De vereniging draagt de naam: Havenvereniging Rotterdam.
1.2 Zij is gevestigd te Rotterdam.
1.3 De afdeling Jong Havenvereniging is een afdeling van de vereniging.
1.4 De vereniging is opgericht op dertig januari negentienhonderd negenendertig.
1.5 De afdeling Jong Havenvereniging is opgericht op vijftien april tweeduizend acht.
DOEL
Artikel 2
2.1 De vereniging stelt zich ten doel de kennis van de haven van Rotterdam te bevorderen en de problemen van de haven van Rotterdam te bestuderen.
2.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 a. het houden van vergaderingen, het organiseren van lezingen, excursies en andere voorlichtingsbijeenkomsten;
 b. de uitgifte van publicaties;
 c. andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
2.3 De vereniging beoogt niet het maken van winst.
LEDEN
Artikel 3
3.1 De vereniging kent de volgende categorieën leden:
a. leden Jong;
b. werkende leden;
c. gepensioneerde leden; en
d. bedrijfsleden.
3.2 Verwijzingen in deze statuten naar leden zonder nadere specificatie zijn verwijzingen naar alle leden zoals genoemd in artikel 3.1.
3.3 Leden Jong zijn natuurlijke personen tot en met de leeftijd van vijfendertig (35) jaar.
3.4 Werkende leden zijn natuurlijke personen vanaf een leeftijd van zesendertig (36) jaar.
3.5 Gepensioneerde leden zijn natuurlijke personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
3.6 Rechtspersonen kunnen uitsluitend bedrijfslid zijn.
3.7 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3.8 Ieder lid is verplicht aan de vereniging zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de vereniging gelden zolang het lid niet schriftelijk aan de vereniging een ander adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van het lid.
ASPIRANTLEDEN BEGUNSTIGERS
Artikel 4
4.1 Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
4.2 Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
TOELATING
Artikel 5
5.1 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden en begunstigers.
5.2 Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
6.1 Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
6.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6.4 Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtspersoon of tot fusie of tot splitsing is medegedeeld.
6.5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6.7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6.8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
RECHTEN EN PLICHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 7
Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 8
8.1 De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
8.2 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9
9.1 De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
9.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
BESTUUR
Artikel 10
10.1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie (3) of meer personen, waaronder minimaal twee personen uit het Afdelingsbestuur (zoals hierna gedefinieerd).
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van het
bepaalde in artikel 10.1.
Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
10.2 De algemene vergadering kan besluiten dat bestuursleden buiten de leden worden benoemd.
10.3 Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald, vormen de overgebleven bestuursleden dan wel vormt het enig overgebleven bestuurslid een bevoegd college. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen om in de vacature(s) te voorzien.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP   PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING
Artikel 11
11.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Indien er tussen de vereniging en een bestuurslid een dienstbetrekking bestond, kan een veroordeling tot herstel van die dienstbetrekking niet door de rechter worden uitgesproken.
11.2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee (2) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is maximaal driemaal (3) herkiesbaar. De maximale zittingsperiode als voorzitter is vijf  jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
11.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. door overlijden;
d. ten aanzien van een bestuurslid dat uit het Afdelingsbestuur is benoemd: door het eindigen van het zijn van een bestuurslid van het Afdelingsbestuur.
BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 12
12.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één van deze functies bekleden.
12.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
12.3 Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
12.4 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12.5 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
13.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
13.2 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
13.3 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
13.4 De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur; en
b. hetzij de voorzitter, gezamenlijk handelend met een bestuurslid.
RAAD VAN ADVIES
Artikel 14
Het bestuur laat zich op zijn verzoek adviseren door de raad van advies. Het bestuur benoemt de leden van de raad van advies.
ADMINISTRATIE – BOEKJAAR – JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
15.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
15.2 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaraanvolgend.
15.3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
15.4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
15.5 Vereist het onderzoek van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich – na overleg met het bestuur – door een deskundige doen bijstaan; de kosten van de deskundige komen ten laste van de vereniging. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
15.6 De commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering van haar taak worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
15.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 3, zeven jaren lang te bewaren.
GELDMIDDELEN
Artikel 16
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden, door de algemene vergadering vast te stellen.
b. baten voortvloeiende uit activiteiten;
c. donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, renten en andere toevallige baten; en
d. sponsoring van bedrijven.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
17.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
17.2 Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering   de jaarvergadering   bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 21. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
17.3 Tevens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
17.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
17.5 De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding en het secretariaat der vergadering en het opstellen der notulen.
17.6 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als bedoeld in lid 4 wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 18
18.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, de bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn, alle aspirantleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat geschorste leden toegang hebben tot de algemene vergadering waarin het besluit tot hun schorsing wordt behandeld; geschorste leden zijn bevoegd in de vergadering over hun schorsing het woord te voeren.
18.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
18.3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
18.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.
18.5 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
18.6 Het bestuur kan besluiten dat ieder lid bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering. Voor deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
18.7 Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
18.8 Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
VOORZITTERSCHAP NOTULEN
Artikel 19
19.1 De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 17 lid 4 geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
19.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
20.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
20.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
20.3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
20.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
20.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats of, ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan wederom geen der kandidaten de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
20.6 Indien de stemmen staken over een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
20.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
20.8 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
20.9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen   dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding   ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21
21.1 De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 17 lid 4 bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
21.2 De oproeping van leden kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de leden, die met zodanige oproeping hebben ingestemd, voor dit doel aan het bestuur is bekend gemaakt.
21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 23.
AFDELING
Artikel 22
22.1 De vereniging kent een afdeling Jong Havenvereniging.
22.2 De afdeling Jong Havenvereniging is een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid.
22.3 De leden Jong zijn lid van de afdeling Jong Havenvereniging.
22.4 De afdeling Jong Havenvereniging stelt zich ten doel de kennis van jongeren van de haven van Rotterdam te bevorderen en jongeren aan te trekken voor de haven van Rotterdam. De afdeling Jong Havenvereniging stelt zich tevens ten doel om jongeren werkzaam in de haven met elkaar in contact te brengen en gezamenlijk elkaars kennis over de haven te vergroten en tevens de zakelijk contacten tussen elkaar te verdiepen.
22.5 De Afdeling Jong Havenvereniging kent een bestuur (het “Afdelingsbestuur”) en een algemene vergadering (de “Afdelingsvergadering”).
22.6 Het Afdelingsbestuur bestaat uit drie (3) of meer personen.
 De Afdelingsvergadering stelt het aantal leden van het Afdelingsbestuur vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.6.
Bestuursleden van het Afdelingsbestuur worden benoemd door de Afdelingsvergadering. De benoeming geschiedt uit de leden Jong.
De Afdelingsvergadering is te allen tijde bevoegd de bestuursleden van het Afdelingsbestuur te schorsen of te ontslaan.
22.7 De Afdelingsvergadering is de bijeenkomst van de leden Jong.
22.8 De Afdelingsvergadering stelt ten behoeve van de organisatie van de afdeling een reglement vast. In dit reglement zijn in ieder geval opgenomen:
a. organisatie en werkwijze van het Afdelingsbestuur;
b. de financiële rapportage en informatieverstrekking aan de Afdelingsvergadering, het Afdelingsbestuur en het bestuur;
c. wijze van vergaderen; en
d. kandidaatstelling, verkiezing en zittingsduur van leden van het Afdelingsbestuur.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 23
23.1 In de statuten van de vereniging kan, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 9, geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
23.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een lid aan hem toegezonden.
23.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 9, ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
23.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 24
24.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
24.2 De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering anders beslist.
24.3 De vereffenaar(s) draagt/dragen hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven over aan de leden.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25
25.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk zij te allen tijde kan wijzigen.
25.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
VOLMACHT
De comparante is gemachtigd bij één onderhandse akte van volmacht welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zal worden gehecht.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

 

Zeekastelen

Op vakantie met een cruiseschip. Vroeger alleen voorbestemd voor de allerrijksten. Tegenwoordig stappen de jetset en Jan met de pet samen aan boord van deze zogenaamde zeekastelen. 


Op de familietentoonstelling ‘Zeekastelen’ in het
Maritiem Museum kun je vanaf 6 april beleven hoe het is om op vakantie te gaan met een cruiseschip. 

Bekijk een variatie aan hutten, relax in de dekstoelen bij het zwembad, zet enkele passen op de dansvloer, zing mee met de karaoke versie van de Love Boat en schuif aan bij het captain’s diner.

Leer aan de hand van foto’s, affiches, originele variétékostuums en reisdagboeken alle ins en outs uit heden en verleden over cruisevaart.

Te zien tot en met 8 maart 2015.
Maritiem Museum
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam Centrum
www.maritiemmuseum.nl